Apache HTTPS / SSL sait, suunake HTTP HTTPS-i õpetusse

IPFS-i serveri puhverserveriks kasutan praegu järgmist serveriplokki

server { server_name ipfs.mydomain.com; server_tokens off; listen 443 ssl; listen [::]:443 ssl; location / { proxy_pass http://EXTERNALIP:8080; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection 'upgrade'; proxy_set_header Host $host; proxy_cache_bypass $http_upgrade; } ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/ipfs.mydomain.com/fullchain.pem; # managed by Certbot ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/ipfs.mydomain.com/privkey.pem; # managed by Certbot } server { if ($host = ipfs.mydomain.com) { return 301 https://$host$request_uri; } # managed by Certbot server_name ipfs.mydomain.com; listen 80; listen [::]:80; return 404; # managed by Certbot } 

Alates sellest, mida ma katsetasin, aeglustub sisu üleslaadimise kiirus 50 k-ni

location /download/ { limit_rate 50k; } 

Kuid minu probleem on see, et sisu laaditakse IPFS-i välisserverist alla palju kiiremini. Kuidas ma saan oma serveri> IPFS-i kiirust piirata sama kiirusega.

none: Charles Robertson | none

none